Faktaboks

Jutta Bojsen-Møller
Jutta Kunigunde Bojsen-Møller
Født
17. marts 1837, Store Heddinge
Død
12. januar 1927, København
Arbejdsliv
Kvindesagsforkæmper
Familie

Forældre: sognepræst Frederik Engelhardt Boisen (1808-82) og Eline Birgitte Heramb (forfatter Eline Boisen 1813-71).

Gift 4. januar 1857 med sognepræst Frederik Otto Ditlev Møller, født 23. juli 1814 i Odder sogn, død 27. juni 1892 i København, s. af forpagter Hans Christian M. og Margrethe Magdalene Ditlevine Voss.

Børn: Aage (1857), Gudrun (1859), Eli (1863), Frede (1867), Otto (1870), Tage (1871), Helge (1874), Olav (1876).

Jutta Bojsen-Møller
Inden Jutta Bojsen-Møller blev formand for Dansk Kvindesamfund i 1894, havde hun en lang karriere som højskolemoder bag sig. Som formand for Dansk Kvindesamfund indtil 1910 lykkedes det hende at forvandle organisationen til en landsdækkende forening med flere end 100 kredse rundtomkring i hele Danmark. Foto fra 1903.
Jutta Bojsen-Møller
Af /Det Kgl. Bibliotek.

Jutta Bojsen-Møller, der tilhørte den toneangivende grundtvigianske Boisenfamilie, blev gift som ganske ung og levede i 30 år et traditionelt kvindeliv som præstekone på landet. Men da hun blev enke som 55-årig, kastede hun sig i ud i et bredspektret offentligt virke.

Hun blev højskolemoder først i Sorø, siden på Grundtvigs Højskole og på Rødkilde. 1894-1910 var hun tillige formand for Dansk Kvindesamfund (DK) og blev i denne vigtige periode, da organisationen blev landsdækkende, og kvindevalgretten opnåedes, under navnet Moder Jutta DKs første førerskikkelse med bred folkelig appel.

Barndom og opvækst

Barndommen tilbragtes i Skørpinge ved Slagelse, hvor faderen tiltrådte et præsteembede kort efter, at Jutta Bojsen-Møller var født som den næstældste i den store søskendeflok på 11.

Selv har hun, bl.a. i Træk fra et langt Liv, 1924, fremstillet forældrenes ægteskab som kærlighedsbårent og sin opvækst som lys og lykkelig. Dette billede blev imidlertid forstyrret ved udgivelsen af moderens – men størst er kærligheden i 1985. I disse erindringer, som hun efterlod til sine børn ved sin død i 1871, beskriver Eline Boisen sin ægtefælle som en følelsesmæssigt svingende, svag mand, der lod kone og børn i stikken for at forfølge tvivlsomme politiske mål.

Jutta Bojsen-Møller var dybt uenig i denne opfattelse, og historien bag den sene udgivelse afslørede, at der under hendes legendariske milde og moderlige facade skjulte sig en benhård forvalter af slægtens offentlige image.

I sine egne erindringer citerede hun moderen manipulatorisk selektivt for at styrke sin idylliske version af familiehistorien. Mens hun skrev på erindringerne, afleverede hun sammen med de søskende, der stadig levede, en stærkt redigeret kopi af moderens papirer til Rigsarkivet med en klausul om, at de passager, der vedrørte forældrenes ægteskab, aldrig måtte offentliggøres, da de gav et misvisende billede.

Folkeoplysning og religiøse strømninger

Jutta Bojsen-Møller og Frederik Møller

Jutta Bojsen-Møller blev som 19-årig gift med Frederik Møller, der virkede som sognepræst lidt uden for Silkeborg. De fik 11 børn sammen. Her ses det nygifte par i 1857.

Jutta Bojsen-Møller og Frederik Møller
Af /Silkeborg Arkiv.

Jutta Bojsen-Møller blev sammen med sine søskende hjemmeundervist af forældrene og skiftende huslærere. Børnene fik desuden førstehåndskendskab til tidens religiøse og politiske strømninger gennem faderens engagement i de folkelige vækkelser, folkeoplysning og opbygningen af en demokratisk stat. Ledende grundtvigianere gæstede hjemmet.

Da faderen valgtes til den grundlovgivende forsamling, holdt han familien underrettet om diskussionerne i lange breve fra København 1848-49. Under Treårskrigen 1848-51 deltog Jutta Bojsen-Møller og storesøsteren Nanna (g. Jensen) med patriotisk iver i indsamlingerne til soldaternes udstyr.

Efter krigen flyttede familien til Vilstrup i Sønderjylland for at støtte den nationale kamp, og også her blev hjemmet et kulturelt samlingspunkt.

Giftermål og mor til 11

Jutta Bojsen-Møller

Jutta Bojsen-Møller var igennem 20 år højskolemoder. Først i Sorø, siden på Grundtvigs Højskole og på Rødkilde. Foto uden år.

Jutta Bojsen-Møller
Af /Det Kgl. Bibliotek.

Jutta Bojsen-Møller fulgte ofte faderen på foredragsturnéer og traf i midten af 1850’erne sin tilkommende ægtefælle, der var huslærer i en præstegård, de besøgte. Hendes forældre var betænkelige ved den store aldersforskel på 22 år, men bøjede sig for F.D. Møllers vedholdende bejlen og Jutta Bojsen-Møllers åbenlyse forelskelse.

Da han var blevet sognepræst i Sejling ved Silkeborg, giftede de sig i 1857, et par måneder før hendes 20-års fødselsdag. Samme år fik hun det første af i alt 11 børn, hvoraf de tre døde som spæde.

Det forhindrede hende dog ikke i at engagere sig stærkt i menighedens liv. Hun lyste især op med sin smukke stemme, blev forsanger i kirken, fulgte ægtefællen på sognebesøg og samlede unge piger i præstegården til håndarbejde og højtlæsning.

Venskabet med digteren C. Hostrup og hans kone Elisabeth, der begge var aktive i Dansk Kvindesamfund (DK), blev af afgørende betydning for hende. De introducerede hende til kvindesagen, uden at det dog i første omgang fik praktiske konsekvenser. Datteren Eli Møller har beskrevet hjemmet som traditionelt patriarkalsk: støtte til højere uddannelse var forbeholdt de seks sønner, hun måtte selv finansiere sin, og moderen afholdt sig fra offentlig fremtræden i faderens levetid.

Indtægten i Sejling blev efterhånden for lille til at forsørge den stadigt voksende familie, der i 1874 trods stærk tilknytning til det midtjyske måtte flytte til det mere indbringende kald i Marvede på Sydsjælland.

Højskolemoderen Jutta Bojsen-Møller

Bojsenfamilien havde sluttet op om højskolebevægelsen fra første færd. Jutta Bojsen-Møllers fader havde inspireret til pigehøjskolen gennem en aftenskole for unge piger i Vilstrup, og flere af hendes søskende grundlagde højskoler.

Selv havde hun og hendes mand uden held forsøgt at oprette en skole i Sejling. Hun blev derfor fyr og flamme, da deres ugifte kapellan K. Bjerre i 1888 opfordrede hende til at blive højskolemoder på en ny højskole i Sorø, som han skulle lede, og den aldrende F.D. Møller, der var bekymret for familiens fremtidige forsørgelse, bifaldt efter lidt overtalelse projektet.

Skolen skulle opbygges fra grunden i en tid med skærpet modsætning mellem Højre og Venstre på grund af de provisoriske finanslove. Men Jutta Bojsen-Møller demonstrede sine usædvanlige evner for forhandling, der formentlig beroede på, at modparten undervurderede viljen og styrken i den vennesæle, ligefremme præstekone, da hun fik lokket en byggegrund ud af en konservativ gårdejer og mødetilladelse af hans partifælle borgmesteren.

Bojsensminde

Ved indvielsen 1888 af Bojsensminde, som højskolen kom til at hedde, holdt hun sin første offentlige tale, og i de følgende otte år ledede hun skolens husholdning samtidig med, at hun underviste pigerne og trak notabiliteter som den norske digter Bjørnstjerne Bjørnson til stedet.

Med veludviklet sans for at spore talenter og tendenser i tiden opfordrede hun to af sine medarbejdere Magdalene Lauridsen og Eline Eriksen til at oprette en husholdningsskole og medvirkede således til, at Sorø blev centrum for den efter århundredskiftet voldsomt ekspanderende husholdningsundervisning.

Grundtvigs Højskole

Jutta Bojsen-Møller og Frede Bojsen-Møller
Søster og bror. Jutta Bojsen-Møller var 1905-1909 højskolemoder ved Rødkilde Højskole, hvor broderen Frede Bojsen-Møller var forstander. Foto fra 1925-1926.
Jutta Bojsen-Møller og Frede Bojsen-Møller
Af /Lokalhistorisk Arkiv for Sorø og Omegn.

F.D. Møller var død i 1892, og i 1897 gik Jutta Bojsen-Møller i gang med sit andet højskoleprojekt.

1856 var Marielyst Højskole grundlagt som en folkegave til N.F.S. Grundtvig, men skolen var i 1895 blevet solgt og overskuddet investeret i Lyngby Landbrugsskole, hvis virksomhed lå langt fra den store mesters pædagogiske idealer.

Hun tilbød bestyrelsen at sørge for, at skolen kom til at virke efter det oprindelige formål, blev ansat som højskolemoder og tog bl.a. initiativ til, at der igen blev tilknyttet en pigehøjskole.

Rødkilde Højskole

Hun afsluttede sit sene, men dog mere end 20 år lange virke i højskolens tjeneste hos broderen Frede Bojsen på Rødkilde Højskole 1905-09.

I en tale ved hendes 70-års fødselsdag fremhævede en kollega på Rødkilde “den umiddelbare Ungdommelighed i Følelsen og det store Hjerte” som forklaring på, at hun ikke bare vandt elevernes fortrolighed som en omsorgsfuld moder, men blev sjælen i hele det sociale liv og centrum i ethvert festligt lag.

Moder Jutta: Førerskikkelse i kvindebevægelsen

Alligevel må Jutta Bojsen-Møllers vigtigste indsats siges at ligge inden for kvindesagen.

DK havde i 1880’erne fået konkurrence fra Kvindelig Fremskridtsforening og Kvindevalgretsforeningen, der var stiftet af DK-medlemmer i utilfredshed med den forsigtige linie, især i spørgsmålet om kvindevalgret.

Formand for Dansk Kvindesamfund

Dansk Kvindesamfunds banner
Jutta Bojsen-Møller var en oplagt formandskandidat til Dansk Kvindesamfund med sine rødder i grundtvigianske kredse, højskolebevægelsen og partiet Venstre. Indflydelsen herfra præger også den nationale symbolik i det banner, som foreningen indviede i 1912 og som var tegnet af maleren Anna Munch.
Dansk Kvindesamfunds banner
Af /Nationalmuseet.
Licens: CC BY SA 4.0

For at generobre initiativet satsede DK, der kun havde en håndfuld kredse uden for København, på at opbygge en landsdækkende organisation, og for at opnå dette mål var man i ledelsen på udkig efter en formand, der kunne rekruttere bredt og især i provinsen.

Valget faldt på Jutta Bojsen-Møller på grund af hendes tætte kontakt til højskoleverdenen og til den politiske elite. At hun var uden kvindepolitisk erfaring og end ikke havde medlemskort til den forening, hun blev formand for i 1894, tillagdes mindre betydning. Selv satte hun sin fortrøstning til sit store netværk og sin rutinerede sekretær Eline Hansen, der blev daglig leder, da Jutta Bojsen-Møller indtil 1897 var bosat i Sorø.

Valgret eller ikke valgret?

Jutta Bojsen-Møller i spidsen for kvindetoget
Som 78-årig i 1915 kunne Jutta Bojsen-Møller endelig fejrer, at kvinder havde opnået valgret. Det var den største sejr i dansk kvindebevægelses historie.
Jutta Bojsen-Møller i spidsen for kvindetoget
Af /Det Kgl. Bibliotek.

Jutta Bojsen-Møller kom til at indfri de forventninger, der var blevet stillet til hende. DKs medlemstal forøgedes under hendes formandskab frem til 1910 fra 1.000 til 7.000, og antallet af kredse steg til over 100, bl.a. takket være hendes utallige agitationsrejser.

Det lykkedes dog ikke at standse oprettelsen af konkurrerende kvindeorganisationer. Tværtimod dannedes Dansk Kvinderaad, senere Danske Kvinders Nationalråd, som paraplyorganisation i 1899, og i årene efter århundredskiftet skød kvindevalgretsforeninger af alle afskygninger op, herunder Landsforbundet for Kvinders Valgret 1907, der blev meget større end DK.

Jutta Bojsen-Møller forholdt sig realpolitisk til denne udvikling efter samme princip som den senere devise “If you can’t beat them, join them”. Fx meldte hun sig personligt ind i Danske Kvindeforeningers Valgretsudvalg, da det blev stiftet i 1898 af Louise Nørlund, og opfordrede enkeltkredsene til at gøre ligeså. Derved opnåede hun på et tidspunkt, hvor DK stadig var uafklaret omkring spørgsmålet, at organisationen alligevel indirekte markerede sig ved, at det var hende og Nørlund, der sammen forhandlede med politikerne om valgretten.

Først i 1906 kunne der opnås enighed om at optage kravet om valgret på DKs program.

Den forsonelige ledelsesstil

Jutta Bojsen-Møller holder tale på Himmelbjerget
I forbindelse med Grundlovsændringen i 1915 blev der afsløret en Kvindernes Grundlovseg på Himmelbjerget. Jutta Bojsen-Møller holdt talen ved grundlovsfesten.
Jutta Bojsen-Møller holder tale på Himmelbjerget
Af /Silkeborg Arkiv.

For Jutta Bojsen-Møller var det målet, der talte, og for at nå det var hun parat til at samarbejde med meningsfæller uanset køn og organisatorisk tilhørsforhold. Det lå hende således fjernt at beklage sig over den langvarige modstand mod kvindevalgretten. “Vi kan ikke forstaa den Misfornøjelse, der er kommet til Orde, – nej, vi maa juble og takke Vorherre for Sejren – men ogsaa takke alle dem, der har hjulpet os dertil,” sagde hun på DKs landsmøde i 1908, efter at loven om kommunal valgret var vedtaget.

Denne forsonlige stil vakte modstand hos mere feministiske og separatistiske medlemmer af DKs ledelse og var medvirkende til, at hun i 1910 blev afløst som landsformand af overgangsfiguren Marie Riising Rasmussen, indtil makkerparret Astrid Stampe Feddersen og Gyrithe Lemche i 1913 overtog ledelsen.

I spidsen for kvindetoget

Jutta Bojsen-Møller blev udnævnt til æresformand, og hun fremstod stadig i 1915, da den nye grundlov gav kvinder fuld politisk ligestilling, som fører. Det var hende, der med tilslutning fra alle sider brød etiketten ved fra tilhørerlogen i Folketinget at råbe hurra, da loven blev stemt igennem, og hun gik i spidsen for kvindetoget gennem byen den 5. juni.

Eftermæle

Jutta Bojsen-Møller
Festen dronning Jutta Bojsen-Møller omgivet af to pager ved Dansk Kvindesamfunds fejring af hendes 80-års fødselsdag i 1917. Foto fra Kvinden og Samfundet.

I eftermælet er Jutta Bojsen-Møller enstrenget fremstillet som arketypen på den glade grundtvigianske moderskikkelse. “Se, dér er hun, som sang,” skrev Lemche til DKs afskedsfest for hende i 1910.

Jutta Bojsen-Møller bidrog selv til konstruktionen af dette billede ved at underbetone, at det også krævede politisk tæft og velovervejet strategi at have været primus motor i højskoleopbygning og at blive den mest kendte og længst siddende formand i Danmarks vigtigste kvindeorganisation.

I 1925 fik Jutta Bojsen-Møller Fortjenstmedaljen i guld. Til hendes 80-års fødselsdag i 1917 foranstaltede DK en indsamling, hvis midler gik til oprettelse af et uddannelseslegat for unge kvinder i hendes navn.

Beskrivelser og portrætter af Jutta Bojsen-Møller

  • Buste fra 1912 af Elias Ølsgaard. Mal. af Oscar Matthiesen i Folketinget. Foto i Det Kgl. Bibliotek, Kvindehistorisk Samling.
  • Anna Bojsen-Møller (red.): Eline Boisens erindringer, 1999. Gyrithe Lemche: Dansk Kvindesamfunds Historie gennem 40 Aar, 1939. Højskolebladet 11/1907, 3/1927.
  • Privatarkiv i Kvindehistorisk Samling.

Tilknytning til organisationer

  • Dansk Kvindesamfund
  • Bojsensminde
  • Lyngby Landbrugsskole (se Lyngby Landboskole)
  • Rødkilde Højskole

Læs mere i Dansk Biografisk Leksikon

Om den digitale udgave

KVINFO's logo
Fra 2001 til 2022 stillede KVINFO Dansk Kvindebiografisk Leksikon gratis til rådighed for befolkningen i den digitale udgave, der nu findes på lex.dk.
KVINFO's logo
Af .

KVINFO erhvervede de digitale ikke-kommercielle rettigheder til Dansk Kvindebiografisk Leksikon i 2001 og stillede værket til rådighed for offentligheden i en gratis online-udgave, hvor læserne fik mulighed for at søge på kryds og tværs i leksikonet.

Siden oktober 2022 har den digitale udgave været videreført på lex.dk, hvor man ved søgning tillige får resultater fra de øvrige værker på platformen. På lex.dk er mange af biografierne også blevet forsynet med fotos og illustrationer.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig