Faktaboks

Henny Tscherning
Henriette (Henny) Tscherning
Født
5. marts 1853, København
Død
6. august 1932, København
Arbejdsliv
Sygeplejerske og fagforeningsformand
Familie

Forældre: postinspektør Theodor Schultz (1822-83) og Anna Margrethe Ipsen (1833-1903).

Gift 7. august 1886 med professor Eilert Adam T., født 5. maj 1851 i København, død 4. maj 1919 samme sted, s. af minister Anton Frederik T. og Eleonora Christine Lützow (maler Eleonora Tscherning). Ægteskabet opløst 1909.

Børn: Ellen Meggy (1887), Anton Frederik (1888), Karen (1890), Gudrun (1893). Plejebørn: Eilert Andreas Frederik (1885).

Henny Tscherning
Henny Tscherning blev i 1899 formand for Dansk Sygeplejeråd og stod i spidsen for rådet indtil 1927. Selv var hun uddannet sygeplejerske på Kommunehospitalet, hvor hun hurtigt opdagede behovet for en systematisk og autoriseret sygeplejeuddannelse. Foto fra 1909.
Henny Tscherning
Af /Dansk Sygeplejehistorisk Museum.

Som datter af postinspektør Theodor Schultz voksede Henny Tscherning op i et velstillet københavnsk embedsmandshjem, hvor sønnerne fik gode uddannelser og gjorde karriere inden for det civile eller militære embedsmandsværk, mens døtrene blev oplært til at forestå en husholdning.

Henny Tscherning, der var den ældste af de ti børn, brød imidlertid med traditionerne. Hun lod sig drage af de strømninger i tiden, der talte for større selvstændighed for kvinder og for kvinders ret til selverhverv og karriere, også selvom det ikke var en økonomisk nødvendighed.

Sygeplejeelev på Kommunehospitalet

Som 24-årig forlod hun derfor hjemmet for at uddanne sig til sygeplejerske. Det var et usædvanligt valg, for sygeplejefaget og dets udøvere var dengang ringeagtet og havde lav social status. Tjenestepigerne i Henny Tschernings eget hjem var bedre stillede. Alligevel fastholdt hun sit valg trods modstand fra familie og omgangskreds. Sygeplejen blev et livslangt engagement, og hun blev den af søskendeflokken, der kom til at sætte sig de tydeligste spor i historien.

På Kommunehospitalet havde man i 1876 etableret en uddannelse i sygepleje. Der var ikke tale om en ensartet uddannelse. Der var ingen krav til, hvor lang tid den skulle vare, eller hvad der skulle læres. Det afhang af, hvilken afdeling eleven kom på, og hvornår der blev ledige stillinger.

I 1878 startede Henny Tscherning som sygeplejeelev på en medicinsk afdeling under overlæge Andreas Brünniche og plejemoder Margrethe Bahnson. Som sygeplejerske skulle hun ikke blot arbejde, men også bo på hospitalet, der de næste otte år blev hendes hjem.

Plejemoder med ansvar for uddannelse

Kommunehospitalet i 1890'erne

Da Henny Tscherning begyndte på sin uddannelse til sygeplejerske på Kommunehospitalet i 1878, var der ingen krav til, hvor lang tid uddannelsen skulle vare, eller hvad der skulle læres. Som plejemoder på en kirurgisk afdeling fik hun ansvaret for elevuddannelsen her. I 1883 besøgte hun St. Thomas’ Hospital i London og hjemme igen forsøgte hun at vinde gehør for Florence Nightingales uddannelsesmodel med både teoretisk og praktisk undervisning og afsluttende eksamen. Foto fra 1890'erne fra Kommunehospitalet med kakkelovn i midten.

Kommunehospitalet i 1890'erne
Af /Dansk Sygeplejehistorisk Museum.

Hun avancerede hurtigt til assistent, og efter knap et år blev hun udnævnt til ledende sygeplejerske, plejemoder, på en kirurgisk afdeling under overlæge Valdemar Holmer.

Det var en for den tid moderne afdeling, hvor den listerske karbolantiseptik blev anvendt. Den gik ud på, at alt blev oversprøjtet med karbolsyre for at holde det sterilt under en operation. Sterilisering ved hjælp af varme var endnu ikke almindeligt, og Henny Tscherning var den første, der forsøgsvis kogte de kirurgiske instrumenter inden en operation.

Hun havde blik for, at hygiejne var afgørende for, om en operationspatient overlevede eller ej, og oplæring i hygiejne fik en væsentlig plads i uddannelsen af sygeplejeeleverne på hendes afdeling. Som plejemoder havde hun ansvaret for elevuddannelsen på en kirurgisk afdeling, og dermed var hun med til at grundlægge normer og procedurer for kirurgisk sygepleje.

Studierejse til London og ægteskab

Allerede på et tidligt tidspunkt begyndte Henny Tscherning at arbejde for en ensartet uddannelse, og efter en studierejse i 1883 til St. Thomas’ Hospital i London forsøgte hun at vinde gehør for Florence Nightingales uddannelsesmodel med både teoretisk og praktisk undervisning og afsluttende eksamen.

Samtidig blev hun overbevist om, at sygeplejerskerne selv burde lede sygeplejen ligesom i den engelske model. Hun havde dog ikke held til at ændre væsentligt på de bestående forhold, før hun i 1886 opgav karrieren og giftede sig med kirurgen E.A. Tscherning.

Det var på den tid utænkeligt, at hun fortsatte som sygeplejerske. Men hun havde allerede bidraget til at påvise, at lægen i sit arbejde var afhængig af sygeplejerskernes indsats, af deres faglige kvalifikationer og menneskelige egenskaber. Derved blev der sat fokus på uddannelse og dygtiggørelse, og sygeplejerskerne blev synlige som en uundværlig gruppe i sundhedssektoren. Samtidig var hun med til at grundlægge sygeplejerskernes faglige og etiske fundament.

I en årrække levede Henny Tscherning et traditionelt kvindeliv med mand og efterhånden fire børn samt et plejebarn, men i det lange løb kunne hun ikke helt slippe sit fag.

Formand for Dansk Sygeplejeråd

Hun udgav 1891 Om spæde Børns kunstige Ernæring efter den Soxhletske Metode, og da hun i 1899 blev opfordret til at stille op som formandskandidat i det nyligt stiftede Dansk Sygeplejeråd (DSR), tog hun udfordringen op, og på foreningens første generalforsamling blev hun valgt som formand.

Dermed tog Henny Tschernings liv en ny drejning, og hun blev en offentlig person. Hun blev fagpolitiker på et tidspunkt, hvor kvinder ikke havde politisk stemmeret eller juridisk selvbestemmelse. Derfor var det vanskeligt at vinde gehør hos myndighederne. De var vant til udelukkende at forhandle sygeplejesager med lægerne, men det blev der ændret på i løbet af de 27 år, Henny Tscherning stod i spidsen for DSR.

Hun trådte til i en situation, hvor den nye forening var i splid med sig selv og med formanden Charlotte Norrie, men Henny Tscherning formåede at forlige de stridende parter og flytte fokus fra personer til sagen: at samle sygeplejerskerne og forbedre deres arbejds- og levevilkår.

Som formand fik hun indflydelse på, hvilke emner der skulle på den politiske dagsorden, og hun genoptog arbejdet med at forandre de forhold, det ikke var lykkedes hende at ændre som plejemoder.

Kampen for autorisation

Uddannelse var et vigtigt område, og selvom der var sket forbedringer, siden hun forlod tjenesten, var det langtfra nok, og der var store forskelle fra det ene hospital til det andet. Tre års systematisk uddannelse af alle sygeplejersker med undervisning i praktik og teori og turnusordning rundt på forskellige afdelinger blev af DSR opstillet som idealet, og man ønskede uddannelsen afsluttet med en statskontrolleret prøve som grundlag for en egentlig autorisation. Sygeplejerådet skubbede på udviklingen ved fra starten at gøre tre års uddannelse til et optagelseskriterium.

For Henny Tscherning var dygtiggørelse og faglig udvikling nøglebegreber, på medlemsmøder blev der holdt foredrag om sygeplejefaglige emner, og Tidsskrift for Sygepleje, som DSR begyndte at udgive i 1901, bragte sygeplejefaglige artikler. I 1902 blev de første kurser om diætmad afholdt, og i 1921 arrangerede DSR det første efteruddannelseskursus for ledende sygeplejersker. Således var sygeplejerskerne med til gennem deres forening at lægge pres på myndighederne ved hele tiden at forbedre det faglige niveau.

I 1926 udgav DSR Lærebog og Haandbog i Sygepleje, redigeret bl.a. af Charlotte Munck, der året efter afløste Henny Tscherning som formand. Dermed havde man brudt lægernes hidtidige monopol på at afgøre, hvad sygeplejeeleverne skulle undervises i. Henny Tscherning havde som elev følt behovet for at få at vide, hvorfor og ikke kun hvordan en given behandling skulle gives, og hun oplevede at se sin kamp for indflydelse på sygeplejerskeuddannelsen og dens faglige indhold vundet, mens autorisation og statseksamen først blev gennemført 1933, et år efter hendes død.

Organisering og hjælpeforanstaltninger

Henny Tscherning

Da Henny Tscherning trak sig tilbage i 1927 efterlod hun Dansk Sygeplejeråd som en velfungerende organisation med en høj medlemsprocent. Hendes ønske om en treårig systematisk uddannelse med afsluttende statskontrolleret prøve, som grundlag for en egentlig autorisation, blev opnået i 1933, et år efter hendes død. Maleri fra 1923 af N.V. Dorph.

Henny Tscherning
Af /Dansk Sygeplejehistorisk Museum.

I begyndelsen gik DSR ikke ind i direkte lønforhandlinger. I stedet gjorde Henny Tscherning sig til talsmand for at etablere forskellige foranstaltninger til at afhjælpe krisesituationer. Således oprettede man en sygekasse i 1901, en begravelseskasse i 1905, og året før åbnede et rekreationshjem. I 1912 stiftedes en alderdomskasse og i 1919 en pensionsfond.

Det var desuden vigtigt for Henny Tscherning at sikre sygeplejerskernes alderdom, for de stod ofte i en meget dårlig situation, når de forlod deres arbejde, da de samtidig mistede deres hjem. Derfor tog hun i 1920 initiativ til opførelse af et hus med gode, billige boliger til sygeplejersker, og i 1930 nedlagde hun grundstenen til Sygeplejerskernes Hus, som hun selv nåede at flytte ind i kort før sin død.

Henny Tscherning agiterede for sygeplejerskernes organisering og sammenhold og forsøgte at indgyde dem sin egen fagbevidsthed, da hun mente, at kun ved at stå sammen kunne sygeplejerskerne vinde deres faglige kampe og derved opnå anerkendelse.

Da hun trak sig tilbage fra formandsposten, kunne hun glæde sig over en høj medlemsprocent. Det faglige sammenhold rakte ud over landets grænser gennem medlemskab af International Council of Nurses, som Henny Tscherning var formand for fra 1915 til 1922, og Sygeplejerskers Samarbejde i Norden, som Henny Tscherning var medstifter af i 1920.

Eftermæle

Både hjemme og i udlandet vandt Henny Tscherning respekt om sin person og sit arbejde. Hun blev karakteriseret som igangsætteren, og hun var udholdende, når hun arbejdede for en sag. Hun var en dygtig organisator og efterlod sig en velfungerende organisation, da hun trak sig tilbage i 1927.

Forinden havde hun fået samfundets anerkendelse, da hun i 1918 blev tildelt Fortjenstmedaljen i guld, og mange år senere i 1993, da det første danske, sponsorerede forskningsprofessorat i klinisk sygepleje blev oprettet, hyldede sygeplejerskerne deres gamle formand ved at kalde det Fru Tschernings Professorat.

Beskrivelser og portrætter af Henny Tscherning

  • Mal. fra 1923 af Niels V. Dorph i DSR. Foto i Det Kgl. Bibliotek.
  • Esther Petersen: Sygeplejesagens pioner, 1998.
  • DSRs arkiv i Dansk Sygeplejehistorisk Museum.

Tilknytning til organisationer

Læs mere i Dansk Biografisk Leksikon

Om den digitale udgave

KVINFO's logo
Fra 2001 til 2022 stillede KVINFO Dansk Kvindebiografisk Leksikon gratis til rådighed for befolkningen i den digitale udgave, der nu findes på lex.dk.
KVINFO's logo
Af .

KVINFO erhvervede de digitale ikke-kommercielle rettigheder til Dansk Kvindebiografisk Leksikon i 2001 og stillede værket til rådighed for offentligheden i en gratis online-udgave, hvor læserne fik mulighed for at søge på kryds og tværs i leksikonet.

Siden oktober 2022 har den digitale udgave været videreført på lex.dk, hvor man ved søgning tillige får resultater fra de øvrige værker på platformen. På lex.dk er mange af biografierne også blevet forsynet med fotos og illustrationer.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig